vineri, 13 ianuarie 2023

Publicat la 1/13/2023 02:57:00 p.m. de

Se caută medic specialist în Obstetrică-Ginecologie

Spitalul Municipal Mediaș caută medic specialist în specialitatea Obstetrică-Ginecologie. Postul scos la concurs este pe perioadă determinată. Candidatul va trebui să achite taxa de concurs în valoare de 50 de lei. 

 
ANUNȚ PUBLIC
 
„SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următorul post pe perioadă determinată:
 
-1 post pe perioadă determinată de medic specialist în specialitatea obstetrică ginecologie  
 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
 
Taxa de concurs este de 50 lei şi se achită la sediul unităţii sau în contul unităţii deschis la Trezoreria Mediaş ROO6TREZ57721F330800XXXX.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Cloşca nr. 2 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269/842550 int.151

    Trimite prin e-mail