marți, 2 martie 2021

Publicat la 3/02/2021 07:38:00 a.m. de

Consiliul de Administrație al SOMETRA S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

 

Consiliul de Administratie al

SOMETRA S.A. 

O societate inregistrata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/124/1991, cod unic de inregistrare 813526, EUID ROONRC.J32/124/1991 („Societatea”), avand un capital social subscris si varsat in intregime de 66.442.865 Lei, divizat intr-un numar de 26.577.146 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 Lei, in baza Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1 din data de 24.02.2021 in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 15324 din Legea societatilor nr. 31/1990, convoaca: 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

in data de 2.04.2021, ora 11.00 la sediul social al Societatii, situat in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, Romania, in cazul in care Adunarea nu va intruni cvorumul de prezenta prevazut de Legea 31/1990, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc la data de 5.04.2021, ora 11.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta convocare pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 22.03.2021 (data de referinta) in registrul actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi

1.                Completarea obiectului de activitate a Societatii cu codurile CAEN de mai jos:

-        3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

-        3812 Colectarea deseurilor periculoase

-        3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

2.                Se propune ca data de inregistrare ziua de 23.04.2021 si a datei  de 22.04.2021 ca ex date. 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 

Pentru data de 2.04.2021, ora 11.30, in locatia din incinta Societatii, iar in cazul in care Adunarea nu va intruni cvorumul de prezenta prevazut de Legea 31/1990, Adunarea Generala Ordinara va avea loc la data de 5.04.2021, ora 11,30, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta convocare. La adunare vor putea participa toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., la data de referinta 23.03.2021, cu urmatoarea ordine de zi:

1)     Prezentarea si aprobarea raportului financiar-contabil al Societatii de catre Consiliul de Administratie si a situatiilor financiare, pentru anul 2020;

2)     Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2020;

3)     Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020;

4)     Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2021

5)     Se propune ca data de inregistrare ziua de 23.04.2021 si a datei  de 22.04.2021 ca ex date. 

Informatii importante in legatura cu situatia provocata de COVID-19

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vederea protejarii actionarilor sai, precum si a celorlalti participanti, Societatea doreste sa limiteze, pe cat mai mult posibil, in limitele cadrului legislativ aplicabil in prezent, interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative ale Societatii, inclusiv adunarile generale ale actionarilor.

In acest sens, Societatea recomanda cu tarie actionarilor sa utilizeze mijloacele de interactiune la distanta cu privire la Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor, precum:

i.                     accesarea materialelor aferente Adunarii Generale Extraordinare/Ordinare a Actionarilor, in format electronic, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul Societatii; toate materialele aferente Adunarii Generale Extraordinare/Ordinare a Actionarilor vor fi disponibile pe pagina de Internet a Societatii, www.sometra.ro, conform celor mentionate in prezentul;

ii.                     transmiterea, prin e-mail, in conditiile mentionate in prezentul convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii, de catre actionari a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, dupa caz, a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi si a intrebarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor;

iii.                     transmiterea de catre actionari a imputernicirilor generale sau, dupa caz, a imputernicirilor speciale prin e-mail, in conditiile mentionate in prezentul convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii;

iv.                     votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail, in conditiile mentionate in prezentul convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii.

De asemenea, recomandam ca fiecare actionar care va participa fizic la Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor, fie personal, fie prin reprezentant legal sau imputernicit, sa respecte masurile generale de prevenire a raspandirii COVID-19, precum si recomandarile autoritatilor in ceea ce priveste starea de sanatate si sa se asigure ca nu prezinta simptome specifice COVID-19.

In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul publicarii prezentului convocator si data tinerii Adunarii Generale Extraordinare/Ordinare a Actionarilor, vom adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator, a actionarilor Societatii.

Nu in ultimul rand, atragem atentia ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau conducerea acesteia nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

Documentele aferente Adunarilor Generale a Actionarilor

Incepand cu data publicarii convocatorului, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, inclusiv raportul cu privire la situatia patrimoniala a Societatii, intocmit de Consiliul de Administratie si insotit de observatii ale auditorului intern, sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii, www.sometra.ro, aflandu-se la dispozitia actionarilor si la sediul social al Societatii, si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa la sediul social al Societatii situat in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, Romania, prin fax, la mumarul 02698420325 sau la adresa de e-mail: info@sometra.ro.

Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala a Actionarilor

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul de a solicita, in scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul social al Societatii situat la adresa mentionata mai sus, prin fax, la numarul 0269840325 sau prin mijloace electronice la adresa info@sometra.ro, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/5.04.2021”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare sau Ordinare a Actionarilor, se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor, (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse, precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Intrebari referitoare la Adunarea Generala Extraordinara sau Ordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi inaintea datei de desfasurare a adunarii.

Intrebarile pot fi adresate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul social al Societatii situat la adresa mentionata mai sus, prin fax, la numarul 0269840325 sau prin mijloace electronice la adresa info@sometra.ro cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR  DIN 2/5.04.2021, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului. Pentru asigurarea bunei desfasurari si pregatiri a adunarii generale, actionarii sunt rugati sa exercite dreptul de a adresa intrebari privind ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial – Partea a IV-a. Societatea va putea raspunde la aceste intrebari prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii www.sometra.ro, , in format intrebare-raspuns.

Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara sau Ordinara a Actionarilor

Data de referinta este 22.03.2021. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa si vota in cadrul adunarilor generale. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara sau Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati prin alte persoane, cu exceptia administratorilor, directorilor ori functionarilor Societatii, pe baza de procura speciala, sau pot vota prin corespondenta. 

a.       Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor persoane fizice sunt:

·        daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini);

·        daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: (i) procura speciala semnata de actionarul reprezentat, cuprinzand instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor si (ii) actul de identitate al reprezentantului, aratat la paragraful anterior.

b.      Participare persoane juridice

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

·        reprezentantul legal – document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal), prezentat in original sau in copie conforma cu originalul; documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica va fi emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a;

·        persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – (i) procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, cuprinzand instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, si (ii) documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat mai sus.

Persoana fizica care se prezinta la Adunarea Generala Extraordinara sau Ordinara a Actionarilor in calitate de reprezentant (legal sau conventional) al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate, aratat mai sus.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea in limba romana realizata de un traducator autorizat.

c.      Procura speciala

Incepand cu data publicarii convocatorului, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii, www.sometra.ro, si pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Dupa completarea si semnarea procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara sau Ordinara a Actionarilor, in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al procurii speciale, impreuna cu originalul sau copia conforma cu originalul a documentelor mentionate mai sus privind identificarea actionarului, reprezentantului legal si a mandatarului, va trebui sa parvina Societatii cu cel putin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocata Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in A.G.A., conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in original, pe suport de hartie, la sediul social al Societatii situat in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, Romania, in plic inchis cu mentiunea „PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA si ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/5.04.2021.

d.      Vot prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data publicarii convocatorului, prin transmiterea de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Formularele de vot prin corespondenta (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original la sediul Societatii situat la adresa mentionata mai sus pana la data de 31.03.2021, ora 13.00 in plic inchis cu mentiunea „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA si ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2/5.04.2021” 

SOMETRA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Christos Efstathiadis

    Trimite prin e-mail