marți, 7 iulie 2020

Publicat la 7/07/2020 12:19:00 p.m. de

Cine poate beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă?


Norme și criterii de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, prezentate de Direcția de Asistență Socială Mediaș  
În ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș din data de 25 iunie 2020 a fost adoptată HCL nr. 168 privind Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Hotărărea a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 16, art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, art. 67 și art. 73 alin. (2) lit. „b” și alin. (3) din Legea nr. 292/2011 legea asistenței sociale, Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la respectivul ajutor financiar. Acesta se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

a) până la 2.100 lei – 710 lei;
b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

(3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;
b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Legea nr.167/2014, poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român sau străin cu domiciliul/reședința, de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul/reședința copilului;
b) este cetățean străin cu drept de muncă în România și posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;
c) are capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii;
e) este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu raportul de evaluare eliberat în condițiile legii;
f) nu are antecedente penale, cu excepția faptelor săvârșite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

(2) Prin titlu oficial de calificare a bonelor se înțelege:

a) certificatul obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată;
b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone pot fi acordate după cum urmează:

a) la domiciliul/reşedinţa bonei;
b) la domiciliul/reşedinţa copilului.

(2) Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei pot fi prestate după cum urmează:

a) în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţa de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone
b) în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică
autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, şi reprezentantul legal al copilului.

În vederea încheierii contractului individual de muncă cu bona, furnizorul de servicii sociale solicită următoarele documente:
a) copie CI/paşaport, după caz;
b) copie certificat de calificare pentru calificarea de bonă obţinut în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) adeverinţă medicală
d) raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;
e) cazier judiciar;

Registrul comerţului emite certificatul constatator pentru PFA (persoană fizică autorizată) având ca obiect activitatea de bonă, în baza documentelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

    Trimite prin e-mail