joi, 26 mai 2022

Publicat la 5/26/2022 09:00:00 a.m. de

Ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș. Proiectul ordinii de zi

Consiliul Local se reunește luni 30 mai în ședință ordinară. Vor fi supuse votului 22 de proiecte de hotărâre.

 
Printre proiecte, unul vizează actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș. Practic, tariful lunar de bază al chiriei (lei/mp), rămas neschimbat din martie 2007, va fi adus la zi. Potrivit Institutului Național de Statistică, indicele de inflație pe perioada aprilie 2007 – martie 2022 este de 178,61%. Rămân în vigoare scutirile pentru titularii cu handicap grav, sau care au în îngrijire o persoană cu handicap grav, precum și facilitățile oferite chiriașilor în funcție de venitul mediu lunar pe membru de familie.  
 
Clădire de reabilitat
 
Un alt proiect prevede aprobarea cererii Consiliului Local Mediaş pentru trecerea imobilului (construcţie şi teren aferent) situat în Mediaş, str. Nucului, nr. 7, jud. Sibiu, înscris în CF nr. 101452 Mediaş, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, în domeniul public al Municipiului Mediaş şi administrarea Consiliului Local Mediaş. Primăria Mediaș dorește să reabiliteze clădirea și să o folosească pentru programe și proiecte educațional-sociale, activități recreativ-distractive, precum și activități extrașcolare. Locul este chiar potrivit, mai ales că se află în vecinătatea Clubului Copiilor Mediaș.
 
Sală de sport la Școala „Mihai Eminescu“
 
Proiectul construcției unei săli de sport la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, de pe strada Mihai Viteazu nr. 14 revine luni în atenție. Aleșii locali sunt chemați să aprobe documentația de urbanism, după ce proiectul s-a aflat în dezbatere publică din 13 aprilie, timp în care nu au fost înregistrate obiecții.
 
  

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 30 mai 2022, ora 16:00

care se va desfășura în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 5253/11.05.2015-7642/29.05.2015, privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deșeurilor.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Consiliului Local Mediaş pentru trecerea imobilului (construcţie şi teren aferent) situat în Mediaş, str. Nucului, nr. 7, jud. Sibiu, înscris în CF nr. 101452 Mediaş, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, în domeniul public al Municipiului Mediaş şi administrarea Consiliului Local Mediaş.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unui imobil - teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Târgului fn.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă din intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 1239 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Luceafărului, nr. 36, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție + cotă teren aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 36 ap. 1, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 32/2007 încheiat între Municipiul Mediaș și Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş pentru imobilul situat în Mediaş, str. Acad. Ioan Moraru, nr. 7.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Spitalului Municipal Mediaş, aprobat prin HCL nr. 174/27.05.2019.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării costului mediu pe km pentru realizarea serviciului de transport public local conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019.

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind anularea atribuirii unui număr de 4 autorizații taxi pentru autovehicule hibrid și demararea unei noi proceduri de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule hibrid/electrice.

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș - faza II”.

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind completarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022, aprobat prin HCL nr. 82/24.02.2022.

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului educațional internațional „Oraș Curat” - „Clean City”.

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Mediaş nr. 112/2022 privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022”.

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale situate în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, persoanelor vulnerabile din Municipiul Mediaș.

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire sală de sport Școala Gimnazială Mihai Eminescu” str. Mihai Viteazu nr. 14 și aprobarea documentației de urbanism

descarca material-->

    Trimite prin e-mail