vineri, 9 aprilie 2021

Publicat la 4/09/2021 09:59:00 a.m. de

Romgaz pregătește specialiștii de mâine

Tinerii care aleg să studieze în sistemul de învăţământ profesional dual la Liceul Tehnologic Iernut beneficiază de stagii de practică şi burse generoase datorită parteneriatului dintre unitatea de învăţământ şi compania SNGN Romgaz SA, iar la finalul celor trei ani au garanţia unei calificări înalte, care le asigură succesul pe piaţa muncii.


Liceul Tehnologic Iernut deţine autorizarea provizorie de funcţionare pentru învăţământ profesional dual, nivelul 3 de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor, şi a pus pentru anul şcolar 2020‑2021, la dispoziţia celor interesaţi, 20 de locuri în două domenii de studiu foarte căutate. Este vorba despre zece locuri în domeniul Electric, ai cărui absolvenţi vor obţine calificarea de electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice, respectiv zece locuri în domeniul Electromecanic, ai cărui absolvenţi vor deveni operatori de cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi termoficare.

Ofertă educaţională
 
„Elevii înscrişi la şcoala profesională cu durata de 3 ani beneficiază de o bursă de studiu în valoare de 200 lei/lună, respectiv 400 lei/lună în total la învăţământul dual, atât de la ROMGAZ cât şi din fonduri publice, plus alte beneficii din partea agentului economic partener“, menţionează reprezentanţii Liceului Tehnologic Iernut.
Cursanţii vor primi lunar burse în valoare de 200 de lei din partea ROMGAZ, cu condiţia să nu acumuleze mai mult de 10 absenţe, să promoveze cu rezultate teoretice şi practice peste nota 6 şi să aibă minim media 9 la purtare. Totodată, Romgaz va oferi examinări de medicina muncii şi analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică, precum şi asigurarea de răspundere civilă care să acopere eventuale accidente, daune sau vătămări corporale pe perioada practicii.


Unitatea de învăţământ mai oferă educaţie liceală de profil real – specializarea Ştiinţele naturii (26 locuri) sau profil tehnic – specializarea Tehnician în instalaţii electrice (24 locuri), precum şi şcoală profesională cu durata de 3 ani, în domeniul Industrie alimentară, unde sunt disponibile 24 de locuri pentru calificarea Brutar – patiser – preparator produse făinoase.
Baza materială a Liceului Tehnologic Iernut este una modernă şi include: 13 săli de clasă, un laborator de chimie, un laborator de fizică, două laboratoare de informatică, un laborator de industrie alimentară, un laborator de electrotehnică, un laborator de legislaţie rutieră, sală de sport, cinci ateliere şi o bibliotecă şcolară.


Parteneriatul încheiat de SNGN Romgaz cu Liceul Tehnologic Iernut le aduce beneficii valoroase elevilor

Rareș Marius GRECU l Director Resurse Umane

„Avantajele învăţământului dual sunt multiple. Pe lângă susţinerea financiară pe care o primesc elevii, aceştia vor absolvi o calificare fără a mai fi nevoie ulterior de alte certificări. Trei ani alături de specialişti, în mediul tehnic real, cu tot ceea ce implică meseria lor, înseamnă enorm de mult pentru un viitor tehnician. Acesta va fi pregătit pentru viaţă şi pentru practicarea meseriei la cel mai înalt nivel posibil. Aşa vor învăţa să‑şi iubească meseria şi să dea tot ce pot mai bun. Pentru sine şi pentru societate.“

Locuri de muncă la Romgaz
 
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş este dintotdeauna unul dintre cei mai mari angajatori, iar absolvenţii bine pregătiţi vor găsi aici locuri de muncă sigure şi plătite la un nivel competitiv. Conducerea Romgaz evaluează periodic necesarul de forţă de muncă, iar în contextul dezvoltării centralei termoelectrice de la Iernut – care va avea un randament considerabil sporit, ca urmare a investiţiilor de aproximativ 268 milioane de euro – compania va avea nevoie, în următorii ani, de un număr mare de personal de specialitate foarte bine pregătit.
„Avem circa 5.634 de salariaţi care activează în sediile administrative, în sucursale de explorare şi producţie gaze naturale, înmagazinare, intervenţii şi operaţii speciale la sonde, transport tehnologic şi mentenanţă sau producţie de energie electrică şi chiar turism. Aşadar, la modul general, nevoile companiei noastre acoperă foarte multe specializări. Dacă vorbim de specializări dobândite în urma şcolilor profesionale, cu profil tehnic, care este specific domeniului nostru, aici aş enumera câteva: operatori extracţie gaze/instalaţii/etc., electricieni, tehnicieni, lăcătuş mecanic, electromecanic, compresorist, mecanici auto şi conducători auto, sudor, sondor. În fiecare an, în perioada aprilie‑mai, facem o evaluare a necesarului de forţă de muncă şi, în funcţie de asta, căutăm cele mai bune soluţii pentru a putea acoperi această nevoie. În momentul de faţă şi în perspectivă, avem mare nevoie de personal calificat, în special în zona de producţie de energie electrică, ţinând cont de faptul că, în curând, Centrala de producţie de energie electrică de la Iernut va intra în funcţiune“, a declarat Rareş Marius Grecu, director Resurse Umane în cadrul SNGN Romgaz, pentru Monitorul de Mediaş. 
Colaborări pentru formarea profesională
 
Cooperarea Romgaz cu mediul educaţional se bazează pe un dialog activ, prioritare fiind dezvoltarea personală şi pregătirea tinerilor pentru a putea răspunde provocărilor socio‑economice, demografice, de mediu sau tehnologice. Romgaz susţine concepte şi iniţiative care să ducă la îmbunătăţirea şanselor pentru tânăra generaţie, având în vedere că, de multe ori, pentru instituţii educaţionale sau pentru organizaţii angajate în dezvoltarea sistemului educaţional, este nevoie de implicarea şi de sprijinul voluntar din partea unei companii responsabile faţă de comunitate, pentru ca programele de susţinere a educaţiei şi formării să poată fi implementate şi să înregistreze rezultatele dorite.
În ultimii ani, Romgaz a iniţiat şi dezvoltat numeroase colaborări cu unităţile de învăţământ.
„Aş începe cu o referire la colaborarea cu Liceul Tehnologic din Iernut, pe care am demarat‑o anul trecut prin încheierea unui parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual. La Iernut urmează punerea în funcţiune a unei noi centrale moderne de producţie de energie electrică cu o durată de funcţionare care se va întinde pe o perioadă ce va cuprinde o serie de generaţii, astfel că am identificat un necesar evident de formare a tinerilor îndeosebi în specializări care vizează energia electrică. Media de vârstă a salariaţilor de la Iernut este undeva la 53‑54 de ani, ceea ce ne obligă să privim cu cea mai mare seriozitate această nevoie de a pregăti tineri în domeniul energetic. Aşa a luat naştere în 2020 acest parteneriat, care reprezintă un pas important, cu impact pozitiv atât asupra zonei Iernut şi a locuitorilor, cât şi asupra companiei care este în permanentă dezvoltare. Avem în formare o clasă de 17 elevi în specializările Electrician exploatare centrale, staţii şi relaţii electrice şi Operator cazane, turbine, instalaţii auxiliare şi de termoficare“, a subliniat directorul Rareş Marius Grecu.
Pe lângă parteneriatul pentru învăţământ dual cu liceul din Iernut, care se va derula cel puţin până în 2023, Romgaz a perfectat un parteneriat similar cu Liceul Tehnologic Şcoala Naţională de Gaz din Mediaş, pentru perioada 2018‑2021, asigurând stagii de practică pentru 18 beneficiari în domeniul Operator extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor. De asemenea, în anul universitar 2020/2021, Romgaz are o convenţie de colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, pentru activităţi didactice, cercetare şi practica studenţilor, prin care 35 de studenţi au parte de stagii de practică. Un alt acord de colaborare a fost încheiat pentru intervalul 2020‑2023 între Romgaz şi Colegiul „Şcoala Naţională de Gaz“. Prin intermediul acestuia, pot susţine stagii de practică la SNGN Romgaz SA elevi ai şcolii din învăţământul liceal şi cel profesional, respectiv adulţii care urmează cursuri de formare profesională în calificările: Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze, Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor, precum şi Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului. Nu în ultimul rând, studenţii şi masteranzii Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti sunt beneficiarii unui parteneriat în vederea desfăşurării de stagii de practică, vizite în companie, workshop‑uri şi conferinţe, dar şi proiecte comune de cercetare ştiinţifică.
 
Pregătire teoretică  şi practică la CTE Iernut
 
La Iernut, parteneriatul dintre liceul local şi compania Romgaz înseamnă continuarea unei tradiţii de aproximativ 50 de ani. „Este o iniţiativă care are ca obiectiv pregătirea unor tineri care învaţă într‑o unitate de învăţământ cu tradiţie în acest domeniu, care le asigură cea mai bună pregătire teoretică, dar şi practică în atelierele proprii.
Compania noastră le oferă partea practică reală, alături de specialiştii noştri timp de 3 ani, timp în care suntem convinşi că vor învăţa să‑şi iubească meseria şi ţinând cont că au şanse reale de angajare după absolvire, înseamnă continuarea unei tradiţii care a început în anii ‘60 şi care va continua multă vreme de acum încolo. Este, aşadar, din partea noastră o implicare reală în dezvoltarea comunităţii şi a activităţii industriale din acea regiune“, subliniază Rareş Marius Grecu.
 
Practica desfăşurată  la Iernut
 
Stagiile de pregătire practică – Curriculum în dezvoltare locală, se desfăşoară la operatorul economic S.N.G.N ROMGAZ S.A., sucursala Iernut. Denumirea şi conţinutul modulelor au fost stabilite împreună cu agentul economic şi au fost avizate de I.S.J Mureş.
Pentru domeniul de pregătire electric, calificarea profesională electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice, modulul Instalaţii şi echipamente electrice de joasă şi înaltă tensiune, face parte din stagiile de pregătire practică, are un număr alocat de 150 de ore/an, conform planului de învăţământ şi are menirea de a veni în întâmpinarea nevoilor locale şi a intereselor elevilor.
Pentru domeniul de pregătire electromecanic, calificarea profesională operator cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi de termoficare, modulul Organizarea şi securitatea la locul de muncă, se studiază în clasa a IX‑a, învăţământ profesional dual, face parte din stagiile de practică, desfăşurate la agentul economic pe parcursul celor 150 de ore (5 săptămâni de practică comasată).
Au fost elaborate si avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, modulele pentru stagiile de pregătire practică, care se vor studia în clasa a X‑a învăţământ profesional dual, în anul şcolar 2021‑2022.

Avantaj net pentru comunitate
 
În general, le oferim posibilitatea elevilor, studenţilor, cursanţilor să efectueze stagii de practică în cadrul companiei noastre, sub îndrumarea specialiştilor noştri care au rol de tutori care îi pot ajuta să se familiarizeze cu lumea reală a meseriei pe care o vor practica, iar aceştia au oportunitatea de a‑şi pune în practică cunoştinţele teoretice asimilate la ora de curs.
În cazul parteneriatelor cu unităţi de învăţământ în sistem dual, liceul asigură resursele umane pentru instruirea teoretică, spaţiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică şi pentru componenta de pregătire practică – laborator tehnologic şi instruire practică – din modulele de specialitate, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare. Compania organizează împreună cu liceul stagiile de pregătire practică, prevăzute în planul cadru de învăţământ, asigură tutori pentru pregătirea practică organizată la companie, inclusiv echipamente de lucru şi protecţie. ROMGAZ asigură de asemenea desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale, acordă susţinere financiară şi alte forme de sprijin material şi stimulente elevilor cu contracte de pregătire practică şi îi informează în legătură cu oportunităţile de angajare a absolvenţilor“, a mai menţionat Rareş Marius Grecu.
 
ROMGAZ este un membru al comunităţii care se implică activ în proiecte sau programe sociale de interes pentru bunăstarea şi progresul zonelor unde îşi desfăşoară activitatea cei mai mulţi dintre salariaţii companiei, judeţele Sibiu şi Tg.Mureş, iar motivat de dorinţa de a veni în întâmpinarea aşteptărilor membrilor comunităţii în genere şi de a susţine iniţiativele multilaterale care pot contribui la dezvoltarea durabilă în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare, compania s‑a dovedit fi un partener mereu prezent în susţinerea şi implementarea unei palete variate de programe derulate la nivel naţional.

Cum funcţionează centrala de la Iernut?

CTE Iernut este un nod important în SEN (Sistemul Energetic Naţional), plasat în centrul ţării, în judeţul Mureş, pe malul stâng al râului Mureş, între localităţile Iernut şi Cuci, cu posibilităţi facile de alimentare cu gaz metan, apă industrială şi de evacuare a puterii. CTE Iernut este exploatată prin Sucursala de Producţie Energie Electrică (SPEE) din cadrul Romgaz.


CTE – Iernut este o centrală electrică în condensaţie, cu supraîncălzire intermediară, dotată cu şase grupuri funcţionale în sistem bloc: cazan – turbină – generator – transformator electric, prin care se asigură funcţionarea independentă a grupurilor energetice. Punerea în funcţiune a grupurilor s‑a realizat în perioada 1963 – 1967. La începutul anului 2019, CTE Iernut avea o putere instalată de 800 MW, având în componenţă şase grupuri energetice: patru grupuri de câte 100 MW de producţie cehoslovacă şi două grupuri de câte 200 MW de producţie sovietică.
Câmpul de gaze naturale aflat în apropierea centralei asigură alimentarea cu gaz natural a centralei prin intermediul SRM Cuci. Apa de răcire necesară funcţionării grupurilor este prelevată din râul Mureş, motiv pentru care s‑a construit şi este în proprietatea centralei barajul de pe râul Mureş, cu staţia de pompe aferentă. Apa demineralizată necesară funcţionării cazanelor se produce la secţia chimică a centralei, iar hidrogenul pentru răcirea generatoarelor se produce în fabrica proprie de hidrogen.
Grupurile de 100 MW sunt alcătuite fiecare dintr‑un cazan care funcţionează în sistem bloc cu turbină, iar cele de 200 MW sunt alcătuite fiecare dintr‑un cazan cu două corpuri. Turbina de 200 MW poate funcţiona cu ambele corpuri de cazane sau numai cu un corp de cazan.
Energia electrica produsă de generatoarele de 100 MW, respectiv de cele două de 200 MW este injectată în sistemul energetic prin intermediul a câte unui transformator bloc, cu puterea de 125 MVA, respectiv 250 MVA. O parte din energia electrică produsă la bornele generatoarelor este preluată, prin intermediul a câte unui transformator coborâtor de tensiune, de 13.8/6 KV, la grupurile de 100 MW, respectiv de 15.75/6 kV, la grupurile de 200 MW şi utilizată la alimentarea serviciilor interne.
Legătura la Sistemul Energetic Naţional se face prin trei staţii electrice de 110, 220 si 400 KV. Toate grupurile de la CTE – Iernut sunt calificate de Dispecerul Energetic Naţional, ca furnizori de servicii tehnologice de sistem: reglaj primar, reglaj secundar, reglaj terţiar lent.
Având în vedere demararea lucrărilor de investiţie la Centrala cu Ciclu Combinat de 430 MW şi necesitatea asigurării condiţiilor corespunzătoare desfăşurării lucrărilor de execuţie la circutul de răcire aferent, în luna ianuarie 2019, a fost retrasă licenţa de exploatare comercială pentru grupurile 2 şi 3, de câte 100 MW, iar în luna noiembrie 2019 au urmat grupurile 1 (de 100 MW) şi 6 (de 200 MW). Astfel, la sfârşitul anului 2019, SPEE Iernut deţinea licenţă de exploatare comercială pentru două grupuri energetice: un grup de 100 MW şi un grup de 200 MW.
 
Investiţia de la Iernut, în strategia de dezvoltare a companiei

Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015‑2025 are stabilită ca una dintre priorităţi consolidarea poziţiei Romgaz pe pieţele de furnizare a energiei. În domeniul producerii de energie electrică, Romgaz şi‑a propus eficientizarea activităţii prin realizarea unor investiţii pentru creşterea randamentului centralei termoelectrice (CTE) Iernut la minim 55%, încadrarea în cerinţele de mediu (emisii NOX, CO2) şi mărirea siguranţei de exploatare. S‑a hotărât dezvoltarea CTE Iernut din cadrul Sucursalei de Producţie Energie Electrică, prin construcţia unei centrale noi, într‑o variantă constructivă ciclu combinat cu turbine cu gaz (CCTG), la o putere instalată de maxim 430 MW şi eficienţă electrică brută la sarcina nominală de peste 56 %. Modernizarea şi dezvoltarea CTE Iernut implică investiţii de circa 268 milioane de euro fără TVA. Noua centrală va fi o componentă importantă pentru Romgaz în lanţul valoric integrat al gazelor naturale. Eficienţa producerii energiei electrice (%) va creşte la 56,42 % faţă de randamentul actual de circa 35% – 39%, scăzând consumul de combustibil gaze naturale şi implicit emisiile. Se vor reduce costurile de producere a energiei electrice şi va creşte siguranţa în exploatare. Prin creşterea flexibilităţii centralei, se va consolida prezenţa pe piaţa centralizată ţintă.
Totodată, realizarea unei noi centrale electrice cu turbine pe gaz în ciclu combinat reprezintă un angajament pe termen lung faţă de zona Iernut. Va menţine locuri de muncă şi reprezintă o investiţie substanţială pentru economia locală.
    Trimite prin e-mail