luni, 29 martie 2021

Publicat la 3/29/2021 11:41:00 a.m. de

Ședință cu 24 de proiecte pentru Mediaș

Consiliul Local Mediaș se reunește în această după-amiază în ședință ordinară, având 24 de proiecte pe ordinea de zi. Ședința are loc în sistem videoconferință, de la ora 16.

Iată proiectele care vor fi supuse votului aleșilor locali:

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 martie 2021

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentrutineri construită prin ANL în regim de închiriere.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte deînchiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Naționalăpentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al municipiuluiMediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului nr. 12.

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public îndomeniul privat al municipiului Mediaș, a unor terenuri situate în Mediaș, str.Gheorghe Lazăr nr. 60.

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea solicitării desubînchiriere a unui spațiu din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str.Școlii nr. 57, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

6. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză anecesității și oportunității achiziționării unor terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn, în scopul extinderii cimitirului municipal.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb deproprietăți între municipiul Mediaș și SC BAT SA.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unei părți din spațiul închiriat Partidului USR filiala județeană Sibiu în favoarea Biroului senatorial Mureșan Claudiu.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2021 a unor măsuri de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Mediaș în scopul desfășurării activității de alimentație publică, pentru atenuarea efectelor economice, și a taxei speciale pentru amplasarea de terase sezoniere și mobilier urban pe domeniul public sau privat al municipiuluiMediaș.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Bugetului Participativ în Municipiul Mediaș „Eu decid pentru Mediaș”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2021 - 30.06.2021.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă domnului Both Dumitru Alexandru cu domiciliul în localitatea Mediaş str. Bârsei nr. 53, jud. Sibiu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaş.

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situată în municipiul Mediaș, str. Luncii nr. 1, bl. 3et. 2 ap. 49, domnului Kore Manex Casian.

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale situate în Mediaș str. Gravorilor nr. 4, unor persoane vulnerabile din municipiul Mediaş.

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 15.04.2021.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 37/2021 privind aprobarea efectuării activității de control financiar preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de directorul societății.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Mediaș.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construcție imobil locuințe, împrejmuire, branșamente utilități” str. Ion Creangă fn.

20. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Dezmembrare teren, creare drept de servitute, construire complex deservicii cu pavilion de evenimente și spații anexe, împrejmuire teren, amenajare lac, racordare la utilități (apă-canal, energie electrică, gaz)” str. Moșnei fn.

21. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire centru medical de nefrologie și dializă P+1, totem, amenajare incintă”, str. I. C. Brătianu nr. 26.

22. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Modernizare sediu depozit central Transgaz (dezafectare clădiri existente, construire clădiri” str. Valea Lungă fn.

23. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ ” Dezmembrare imobil (în mai mult de patru parcele) în vederea construirii de locuințe” str. Iuliu Maniu fn.

24. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 14, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș și darea acestuia în administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială.

Informări:

- Adresa nr. 323/05.03.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 4.775/08.03.2021 a Camerei de Conturi Sibiu.
- Adresa nr. 44/08.03.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 4.733/08.03.2021 a Asociației pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Mediaș.
- Adresa nr. 5.265/24.03.3031 a Direcției de Dezvoltare Urbană, privind răspunsul la adresa nr. 4.733/2021 a Asociației pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Mediaș.

Întrebări, interpelări, diverse. 
    Trimite prin e-mail