luni, 28 noiembrie 2016

Publicat la 11/28/2016 02:15:00 p.m. de Anonim

Anunț de licitație - Turda Salina Durgau S.A.COMUNICAT DE PRESA privind inchirierea prin licitatie publica a unor spaţii /module -  pentru comercializarea unor produse specifice zonei, a produselor preambalate, a suvenirurilor si spatii pentru alimentatie publica

Societatea Turda Salina Durgau S.A. face cunoscut faptul ca pana la data de 6 decembrie 2016, ora 10.30, toti operatorii economici interesati vor avea posibilitatea sa depuna oferte pentru inchirierea unor spatii/ module pentru comercializarea de produse, suveniruri si spatii pentru alimentatie publica, aflate in administrarea societatii situate, in principal, in imediata vecinatate a intrarilor in obiectivul turistic Salina Turda.

ACTE NECESARE INSCRIERII LA LICITATIE
- La licitatie poate participa, orice persoana fizica autorizata/juridica romana ori straina, asociatie/fundatie autorizata conform legii, in conditiile in care este declarata calificata de catre Comisia de licitatie, dupa analizarea documentelor din dosarul de participare la licitatie.
- Dosarul de participare la licitatie trebuie sa cuprinda, obligatoriu, urmatoarele documente:
1.       copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Certificatul constatator actualizat eliberat de ORC CLUJ se va prezenta de catre ofertantul castigator pana la momentul semnarii contractului
2.       declaratie pe proprie raspundere privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a oricaror contributii la bugetul general consolidat, urmand ca ofertantul declarat castigator sa prezinte in original certificatul de atestare fiscala pana la momentul semnarii contractului astfel:
·         buget local- eliberat de Administratia Finantelor Publice
·         buget de stat- eliberat de Autoritatile Publice Locale
3.       declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii  comerciale din care sa rezulte ca societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
4.       oferta financiara cu indicarea lotului
MODUL DE DESFASURARE A LICITATIEI

a.Inchirierea loturilor de realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publica, cu modificarile si completarile ulterioare si a codului civil
b.Inscrierea la licitatie se face pana la data de 06.12.2016, ora 10:00, data la care ofertantii vor depune in plic sigilat format A4 documentele de participare la licitatie mentionate mai sus.
Pe plicul (in format A4) se vor mentiona obligatoriu:
·                    numele ofertantului si adresa/sediul acestuia;
·                    indicarea lotului/loturilor pentru care se depune oferta;
c.Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire precizat in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si inapoiate ofertantilor fara a fi deschise.
d. Licitatia se va desfasura in data de 06.12.2016, ora 10:30, in prezenta membrilor comisiei de licitatie stabilita prin Decizia directorului general .
e.  Pretul minim pentru inchiriere, care reprezinta si pretul de pornire al licitatiei este cel stabilit si mentionat pentru fiecare lot in parte la capitolul 2 sectiunea 1
f. In cazul in care la prima runda de licitatie nu se prezinta nici un ofertant pentru unul sau mai multe loturi sau licitatia nu este adjudecata, aceasta se va repeta in maxim 30 zile calendaristice, calculate de la licitatia anterioara, cu respectarea prezentei metodologii.
g. Sedinta de licitatie va respecta procedura operationala nr.3 a societatii privind inchirierea prin licitatie publica a spatiilor/modulelor.
h.  Plicurile inchise si sigilate vor fi predate la registratura societatii de la adresa sediului social, pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor.
 i.  Pretul de adjudecare al spatiilor/modulelor este pretul cel mai mare licitat de ofertant, iar in cazul a doua sau mai multe oferte financiare egale, ofertantii care au depus ofertele egale vor depune o noua oferta de pret plecand de la ultimul pret ofertat, in plic inchis la sediul societatii in termenul de 2 zile calendaristice de la solicitarea ofertelor de catre societatea Turda Salina Durgau SA
j.  Un ofertant poate licita mai multe spatii/module dar poate fi declarat castigator doar al unui singur spatiu/modul
- In situatia in care un ofertant depune oferte pentru mai multe loturi este obligatoriu sa specifice ordinea de preferinta pentru loturi, tinand cont de faptul ca va fi declarat castigator pentru un singur lot.
- In acest scop, se va trece numele loturilor pentru care se oferteaza pe plicul care contine documentatia de licitatie.
 k. Eventualele contestatii ale ofertantilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului licitatiei in termen de 24 ore de la anuntarea castigatorilor pe site-ul societatii (www. salinaturda.eu).
Pentru informatii privind loturile de inchiriat, modelul de oferta financiara cat si documentatia completa si modul de desfasurare a licitatiei, va rugam accesati site-ul societatii www.salinaturda.eu 
    Trimite prin e-mail