sâmbătă, 9 iunie 2012

Publicat la 6/09/2012 01:53:00 p.m. de Redacţie

Ghidul oficial şi complet al alegerilor locale pentru medieşeni | Unde poţi vota, ce acte sunt necesare, cine sunt preşedinţii secţiilor de votare, cum poţi sesiza ilegalităţile

50.587 de medieşeni vor avea drept de vot la alegerile locale de pe 10 iunie, conform listelor electorale permanente. Scrutinul se desfăşoară între orele 7 şi 21.

Mâine vor avea loc alegeri pentru Consiliul Local, Consiliul Judeţean, primar şi preşedintele Consiliului Judeţean. Astfel, fiecare alegător va primi câte 4 buletine de vot. Au drept de vot cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor, precum şi cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România. Dreptul se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ–teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul. Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea lor, potrivit delimitării făcute şi unde sunt înscrişi în copia de pe listele electorale permanente, în copia de pe listele electorale complementare sau în lista suplimentară întocmită de primar. Votează la secţia de votare în a cărei rază îşi au domiciliul cetăţenii români cu drept de vot omişi din copia de pe lista electorală permanentă care se prezintă la vot şi fac dovada, cu actul de identitate, că domiciliază în raza secţiei de votare respective. Aceştia sunt înscrişi în lista electorală suplimentară întocmită de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

Acte necesare

În municipiul Mediaş au fost amenajate 41 de secţii de votare, majoritatea în incinta unităţilor de învăţământ, iar locuitorii din satul aparţinător Ighişul Nou sunt aşteptaţi la vot în secţia pregătită la şcoala generală. Alegătorul trebuie să prezinte membrilor biroului electoral de la secţie actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic sau de serviciu aflate în termenul de valabilitate sau carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor şcolilor militare).

Telefoane utile

Sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 2 Mediaş se află la Centrul de Informare Turistică de la parterul Primăriei. Puteţi intra în legătură cu membrii biroului la telefon 0269-803.886 sau, după caz, puteţi sesiza Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 34 Sibiu, care funcţionează la sediul Instituţiei Prefectului, la 0269-210.826. În cazul încălcării sau tentativei de încălcare a prevederilor legale privind votul, cum ar fi darea sau luarea de mită, Ministerul Afacerilor Interne vă îndeamnă să sunaţi la 112 (gratuit din orice reţea).


GHIDUL ALEGĂTORULUI


Care sunt autorităţile administraţiei publice locale pentru care se organizează alegeri în data de 10 iunie 2012?

Vor avea loc alegeri pentru:
• consiliile locale;
• consiliile judeţene;
• primari;
• preşedinţi ai consiliilor judeţene.
Alegătorul primeşte 4 buletine de vot.
Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.
Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor Municipiului Bucureşti şi primarul general al Municipiului Bucureşti, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal.

Cine are drept de vot ?

  • Au drept de vot cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.
  • Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România.

NU AU DREPT DE VOT:

  • Debilii sau alienaţii mintal puşi sub interdicţie.
  • Persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Tipuri de liste electorale
  • Lista electorală permanentă
Lista electorală permanentă cuprinde: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului.
Cetăţenii au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale permanente şi să facă în scris întâmpinări împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din liste pe care să le depună la primar în vederea soluţionării.
Primarii asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a copiilor de pe listele electorale permanente, atât la sediul primăriei, cât şi la sediul secţiei de votare.
Orice neconcordanţă între lista electorală permanentă şi copia listei electorale permanente se soluţionează de către primar.

  • Lista electorală suplimentară
La cererea cetăţenilor cu drept de vot care şi-au stabilit cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, aceştia sunt înscrişi de către primar în lista electorală suplimentară, pe baza actului de identitate. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală permanentă la biroul electoral al secţiei de votare, acesta este înscris în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare respective în ziua alegerilor, pe baza cărţii de identitate provizorii.
În lista electorală suplimentară sunt trecuţi şi cetăţenii Uniunii Europene care au fost omişi din lista electorală complementară, precum şi alegătorii care nu se regăsesc în lista electorală permanentă şi care, prezentându-se la vot, fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective.
În lista electorală suplimentară sunt înscrişi şi preşedintele, şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii.

  • Listele electorale complementare
Cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Oficiului Român pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista. Primarii, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări realizează copii ale listelor complementare. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare. Orice neconcordanţă între lista electorală complementară şi copia întocmită se sesizează şi se soluţionează de către primar pe baza datelor cuprinse în lista electorală complementară.
Cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri şi nu se află în evidenţele Oficiului Român pentru Imigrări sunt înscrişi, la cerere, de către primar pe baza unui document care le atestă identitatea şi a unui document care atestă adresa la care locuiesc.

Unde votăm ?

Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ –teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul.
Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea potrivit delimitării făcute şi unde sunt înscrişi în copia de pe listele electorale permanente, în copia de pe listele electorale complementare sau în lista suplimentară întocmită de primar.
Votează la secţia de votare în a cărei rază îşi au domiciliul cetăţenii români cu drept de vot omişi din copia de pe lista electorală permanentă care se prezintă la vot şi fac dovada, cu actul de identitate, că domiciliază în raza secţiei de votare respective. Aceştia sunt înscrişi în lista electorală suplimentară întocmită de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
Preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială pentru care se votează la secţia respectivă. Aceştia trebuie să fie înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în lista electorală suplimentară şi trebuie să fie radiaţi din copia de pe lista electorală permanentă existentă la secţia de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.
Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
ATENŢIE ! Un alegător este înscris numai într-o singură listă electorală.
La aceeaşi secţie de votare, alegătorii votează pentru consiliul local, consiliul judeţean, pentru primar şi pentru preşedintele consiliului judeţean.
Când votăm ?

Data alegerilor: 10 iunie 2012.
Votarea începe la ora 7,00 şi se închide la ora 21,00.
La ora 21,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea sălii unde se votează.

Care sunt actele de identitate necesare pentru a vota ?

Alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate membrilor biroului electoral al secţiei de votare.
Prin act de identitate se înţelege:
- cartea de identitate;
- cartea de identitate provizorie;
- buletinul de identitate;
- paşaportul diplomatic sau de serviciu aflate în termenul de valabilitate;
- carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor şcolilor militare.

Cetăţenii Uniunii Europene îşi pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.
Alegătorul cetăţean al Uniunii Europene care îşi schimbă adresa la care locuieşte în altă circumscripţie electorală după ce a fost înaintată copia de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei de votare îşi exercită dreptul de vot în baza:
  • oricărui document valabil de identitate însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă
sau
  • cartea de rezidenţă permanentă ori permisul de şedere permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de formaţiunea teritorială competentă a Oficiului Român pentru Imigrări, care atestă adresa actuală.
În vederea exercitării dreptului de vot, cetăţeanul Uniunii Europene aflat în situaţia prezentată mai sus, poate adresa primarului o cerere, însoţită de unul dintre următoarele documentele, pentru a fi înscris în lista suplimentară:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere şi altele;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.

Care sunt etapele votării ?

a) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot.
b) Fiecare alegător prezintă actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare care după verificarea înscrierii în lista electorală îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
c) Alegătorii votează separat, în cabine închise şi aplică ştampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.
d) După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.
e) Ştampila cu menţiunea „VOTAT” se restituie preşedintelui, care o aplică pe actul de identitate al alegătorului, menţionând şi data scrutinului. În cazul în care alegătorul votează în baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.
În cazul în care buletinul de vot se deschide astfel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre acest incident în procesul verbal al operaţiunilor de votare.
Îndoirea greşită a buletinului de vot NU ATRAGE NULITATEA VOTULUI, DACĂ SECRETUL VOTULUI ESTE ASIGURAT.

Cine are acces în cabina de vot ?

PREZENŢA ORICĂREI PERSOANE ÎN CABINELE DE VOT, ÎN AFARA CELEI CARE VOTEAZĂ, ESTE INTERZISĂ.
Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Însoţitorul nu poate fi ales din rândul persoanelor care candidează în circumscripţia în a cărei rază teritorială se află secţia de votare respectivă
Preşedintele secţiei de votare poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

Cine poate vota prin intermediul urnei speciale ?

Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea "VOTAT" şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.
Votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente, copia listei electorale complementare sau a listei suplimentare existente la secţia respectivă. Lista se semnează de preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie
    Trimite prin e-mail