sâmbătă, 7 aprilie 2012

Publicat la 4/07/2012 07:30:00 a.m. de Redacţie

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată - cod 311

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153, alin. (9), lit. a)-e) din Codul fiscal, se depune, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate şi/sau achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoana este obligată la plata taxei.
Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată.
Organele fiscale anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA conform art. 153, alin. (9), lit. a)-e) din Codul fiscal, în următoarele situaţii:dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Codul de procedură fiscală
  • dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
  • dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte, respectiv atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz;
  • dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de TVA;
  • dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.
ORDINUL nr. 418 din 19 martie 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) 'Declaratie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal' a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 199 din 27 martie 2012.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice din judeţul Sibiu sau de la Biroul de Metodologie şi Asistenţă Contribuabili, telefon 0269/238496, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Sibiu - Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului.

Biroul de Presă al DGFP Sibiu
    Trimite prin e-mail