marți, 26 iulie 2022

Publicat la 7/26/2022 02:22:00 p.m. de

Ședința ordinară pe luna iulie a Consiliului Local Mediaș. Proiectul ordinii de zi

Consiliul Local se reunește joi 28 iulie în ședință ordinară. Vor fi supuse votului 21 de proiecte de hotărâre.

 
Printre cele mai importante se numără un proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților”.

Practic, ca urmare a solicitărilor de clarificări primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare este necesar să se modifice HCL nr 128/2022 privind aprobarea proiectului și cheltuielile legate de acesta. Proiectul se află acum în etapa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității. Reamintim, proiectul „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților” a fost depus spre finanțare în cadrul POIM 2014-2020 – Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid 19.
„Starea de uzură fizică și morală și suprasolicitarea determinată de numărul mare de pacienți a rețelelor de gaze naturale cât și cele de energie electrică creează un risc major pentru viața și sănătatea pacienților internați în spitale.
Clădirea propusă pentru modernizarea este Corp 1 și Corp 2 (identificată în extras CF cu Corp C8) din incinta Spitalului Municipal Mediaș. În situația actuală, clădirea nu este adaptată în totalitate la normele de securitate la incendiu, iar instalațiile electrice, de ventilație, de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu, fluide medicale necesită modernizare și extindere.
În etapa de evaluare administrativă și a eligibității proiectului, respectiv etapa de evaluare tehnico-financiară, a fost necesară actualizarea Devizului General al proiectului ceea ce duce și la actualizare indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții este de 10.601.588, 03 lei inclusiv TVA.“, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.

Totodată, aleșii locali trebuie să se pronunțe joi cu privire la aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022, dar și un proiect care vizează valorificarea prin licitație publică a unor imobile situate în Municipiul Mediaș, Piața Regele Ferdinand I numărul 12, respectiv apartamentul 3 și apartamentul 5, cuprinse în domeniul privat al Municipiului Mediaș. De asemenea, aleșii sunt chemați să aprobe proiectul tehnic și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zone de protecție la trotuare Etapa III în Municipiul Mediaş”. Şedinţa Consiliului Local Mediaș este programată joi 28 iulie, de la ora 16:00, în sistem de videoconferință.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de
28 iulie 2022, ora 16:00, care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022. descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul II 2022. descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 26.500.000 lei în vederea asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, de către Banca Transilvania SA, a Contractului de Ipotecă Mobiliară asupra Conturilor și a Acordului de Garantare prin Venituri Proprii. descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție și cotă teren), situat în Municipiul Mediaș str. Cronicar Neculce nr. 20 ap. 1B, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști permanente, situată în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou. descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil - teren situat în intravilanul Municipiului Mediașdescarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 174/2022 privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019. descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Bunurilor de Retur - anexă care face parte integrantă din „Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată 2015”. descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și darea în administrarea Spitalului Municipal Mediaş. descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Mediaș, precum și modificarea „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015”. descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcții + teren aferent), situat în Municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unor imobile (construcții cu teren aferent), situate în Municipiul Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 12 ap. 3 și ap. 5, cuprinse în domeniul privat al Municipiului Mediaș. descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui teren situat pe str. Protopop Valeriu Stoian și declararea acestuia ca bun aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș. descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților” cod SMIS 155587. descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 128/2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaş (Corp 1, Corp 2) pentru creşterea siguranţei pacienţilor” cod SMIS 155587 și a cheltuielilor legate de proiect. descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Mediaş, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 - Educație, Investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, cu proiectul „CONSTRUIREA UNEI CREȘE PE STRADA GHE. LAZĂR, MUNICIPIUL MEDIAȘ”, de aprobare a notei de fundamentare și a descrierii sumare a investiției, precum și aprobarea cheltuielilor legate de proiect. descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de proiect tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zone de protecție la trotuare Etapa III în Municipiul Mediaş”. descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația Teatrul Popular Mediaș. descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Mediaș. descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Mediaş. descarca material-->

21 Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş. descarca material-->

Informare:
- Adresa nr. 3572/11.07.2022 a Direcției de Asistență Socială - privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul I, anul 2022.
    Trimite prin e-mail