sâmbătă, 29 mai 2021

Publicat la 5/29/2021 07:20:00 p.m. de Anonim

Oportunități pentru absolvenții clasei a VIII-a. Interviu cu inspectorul școlar general Monica-Adriana Munteanu

 „Ne găsim, iată, la finalul unui drum care oferă tinerilor absolvenți ai clasei a VIII-a oportunități generoase, spre un viitor previzibil: acela în care roadele muncii a opt ani de școală, le vor deschide porțile învățământului liceal”, spune inspectorul școlar general al județului Sibiu, Monica Munteanu.

„Alături de profesorii de la clasă, care i-au pregătit temeinic, și eu le transmit – pe această cale – absolvenților noștri gândurile mele bune, de încredere în valoarea acestei generații, de succes pe mai departe și îmi exprim convingerea că vor obține rezultate deosebite la Evaluarea Națională VIII – 2021, care urmează. Așadar, în anul școlar 2021-2022, foștii elevi ai claselor a VIII-a sunt așteptați să descopere colegiile și liceele sibiene, unde științele și disciplinele umaniste se armonizează și unde noi profesori vor deveni mentorii de care elevii claselor a IX-a au atâta nevoie, pentru a reuși în viață!”

Inspector școlar general, prof. Monica-Adriana MUNTEANU

 


Ce variante de continuare a studiilor le oferă în momentul de față sistemul educațional de stat? Câte locuri, clase, profiluri au la dispoziție?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Pot continua studiile la nivelul liceal, la învățământ profesional (inclusiv pentru cei din învățământul special) și la învățământul profesional dual.

Profilurile la care pot continua sunt cel real, tehnic și vocațional (pentru clasele de liceu), iar pentru învățământul profesional și profesional dual specializările de bază sunt cele din domeniul mecanicii, industriei textile, alimentare și hoteliere.

 • Învățământul liceal – 91 de clase cu 2.238 de locuri
 • Învățământul profesional – 20,5 de clase cu 574 de locuri
 • Învățământ profesional special – 7 clase cu 77 de locuri
 • Învățământ profesional dual – 7,5 clase cu 194 de locuri

Există noutăți legate de aria curriculară, școala duală, licee sau secții de studiu noi?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Noutățile, în primul rând, sunt legate de reducerea numărului de elevi în clasă, la filiera teoretică fiind de 26 elevi (în loc de 28), iar la cea tehnologică și vocațională de 24 de elevi (în loc de 28). La acesta se adaugă câte 1 loc la fiecare specializare pentru elevii de etnie romă și 1 loc pentru cei cu CES. De asemenea, tot 24 de elevi sunt și în clasele de învățământ profesional, și aici fiind alocate câte 1 loc pentru elevii de etnie romă și pentru cei cu CES.

Specializări noi apar la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu (technician energetician), Liceul Tehnologic ”Independența” Sibiu (tehnician operator procesare text/imagine), Colegiul Tehnic ”August Treboniu Laurian” Agnita (tehnician în activități de comerț și filologie) și la Liceul Tehnologic Cisnădie (vocațional sportiv, handbal și fotbal). Sunt și specializări care nu au mai fost ofertate pentru viitorul an școlar, cum ar fi vocațional instructor teatru (Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu), științele naturii (Liceul Teoretic ”Stephan Ludwig Roth” Mediaș), științele naturii – intensiv engleză (Liceul Teoretic ”Axente Sever” Mediaș) sau tehnician în gastronomie (Liceul Tehnologic ”Automecanica” Mediaș), datorită numărului redus de elevi existenți în clasa a VIII-a față de anul școlar 2019-2020.

Se adaptează școlile nevoilor societății sau ale zonelor industriale, rurale ale județului Sibiu? Există șanse reale de integrare în muncă a absolvenților de liceu?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Parcursul formării profesionale al elevilor, la nivelul învăţământului profesional şi tehnic, din județul Sibiu, nu este lăsat la voia întâmplării sau al inerţiei. Oferta educaţională este corelată cu cerinţele mediului economic, social şi cultural în raport cu nevoile societăţii şi ale beneficiarilor instruirii. Se are în vedere dezvoltarea durabilă şi integrată din punct de vedere social şi economic, la nivel local şi regional, precum şi dezvoltarea personală şi profesională a beneficiarilor de pregătire din perspectiva învăţării de-a lungul întregii vieţi. În vederea elaborării unui plan de şcolarizare foarte bine fundamentat pentru învăţământul profesional şi tehnic funcţionează, în cadrul consiliului consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională (C.L.D.P.S.).

Fundamentarea planului de şcolarizare ține cont de obiectivele stabilite în Planul Local de Acțiune pentru Învățământul Profesional și Tehnic (P.L.A.I.), pentru perioada 2019-2025, document – cadru de planificare, acesta fiind elaborat în strânsă legătură cu Planul Regional de Acţiune (PRAI), luându-se în vedere criterii legislative, demografice, geografice, socio-economice, solicitările operatorilor economici precum şi larga consultare a partenerilor sociali, un rolul important în stabilirea unui dialog social cu privire la formarea profesională revenindu-i C.L.D.P.S.-ului.

Toate cele 22 de unități de învățământ profesional și tehnic din județul Sibiu, pe baza P.L.A.I., elaborează Planul de Acțiune al Școlii (P.A.S), ținând cont de specificul și particularitățile locale.

C.L.D.P.S.-ul reuneşte toţi partenerii sociali – reprezentanţi ai autorităţii publice, patronate, organizaţii sindicale şi organizaţii ale societăţii civile, rolul consultativ al acestuia se exercită prin acţiuni şi măsuri specifice de avizare, formulare de recomandări şi puncte de vedere, asistenţă şi colaborare în plan regional, judeţean şi local cu privire la învăţământul profesional şi tehnic. Obiectivul principal al C.L.D.P.S. este de a contribui, prin dialog social şi prin antrenarea răspunderii publice a celor implicaţi, la armonizarea politicilor, strategiilor şi acţiunilor concrete în domeniul formării profesionale cu cerinţele complexe, generale sau specifice ale mediului economic, social şi cultural, la nivel regional, judeţean şi local.

Proiectarea reţelei şcolare şi a numărului de locuri alocat pentru învăţământul liceal tehnologic, învăţământul profesional și dual de către inspectoratul şcolar are în vedere o serie de criterii cu privire la numărul elevilor de 8 clase, reţeaua de învăţământ actuală, tipul localităţii: urban/rural, structura principalelor categorii socio-profesionale, solictările operatorilor economici pentru diferitele calificări, baza materială de care dispun unităţile de învăţământ.

Unități de învățământ profesional și tehnic din județul Sibiu au încheiat parteneriate și contracte pentru practică cu operatorii economici din domeniu, iar elevii care nu doresc să-și continue studiile au reale șanse de angajare.

Care sunt principalele solicitări venite din partea pieței de muncă?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Pentru anul școlar 2021-2022, 83 de operatori economici au solicitat 574 de locuri ( 20,5 clase) pentru învățământul profesional, pe 8 domenii de pregătire, cu 14 calificări de nivel 3. Cele mai multe solicitări au venit din domeniul Mecanic: 196 de locuri, calificarea cea mai solicitată a fost cea de: Mecanic auto, 140 de locuri.

Pentru învățământul dual 13 operatori economici au solicitat 194 de locuri (7,5 clase), pentru 5 domenii de pregătire (Comerț, Electromecanică, Electronică-automatizări, Industrie textilă și pielărie și Mecanică). Cele mai multe solictări au fost pentru calificarea profesională de: Operator la mașini cu comandă numerică (89 de locuri) din domeniul: Mecanică.

Există noutăți sau modificări legate de procedura de admitere la liceu în 2021? Au fost corect informați elevii asupra tuturor procedurilor de admitere?

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU: Pentru acest an școlar nu există modificări/noutăți în procedura de admitere la liceu, activitățile ce se vor derula fiind similare cu cele de anul trecut, an pandemic în care au avut deja loc schimbări față de admiterea tradițională.

Aș menționa aici câteva dintre acestea:

 • În procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, şedinţele/acţiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, precum şi cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora pot fi realizate în unitatea de învăţământ şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă online etc.).
 • Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape.
 • La repartizarea computerizată din primele două etape de admitere participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională.
 • Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfăşurată înaintea fiecărei etape de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
 • Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă şi din seriile anterioare, internaţi în spital sau aflaţi în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 şi care din această cauză nu pot depune documentele necesare înscrierii şi participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi dosarul de înscriere la unitatea de învăţământ liceal la care au fost admişi/repartizaţi computerizat, transmiterea şi completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situaţie, părintele/reprezentantul legal transmite unităţii de învăţământ şi o declaraţie-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 7, cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în fişa de înscriere şi în celelalte documente transmise.
 • Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, după repartizare, părintele/reprezentantul legal trebuie să îşi exprime intenţia de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.
 • Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Referitor la informarea elevilor privind procedurile de admitere, suntem în măsură să vă comunicăm următoarele:

Activitățile de informare au loc în conformitate cu prevederile din calendar – anexa 1 din OME nr. 5457/2020, formă consolidată. Până la această dată, au avut loc ședinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi. Urmează, conform calendarului admiterii, ședinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare (17 mai – 11 iunie 2021).


Interviu realizat de Viorica Maier.

    Trimite prin e-mail