marți, 11 iulie 2017

Publicat la 7/11/2017 09:54:00 p.m. de Anonim

(P) Grupul de Acţiune Locală Podişul Mediaşului anunţă public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADERData lansării apelului: 11 IULIE 2017

Măsuri de finanţare deschise:

M6/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici
Număr de referinţă a sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M6/2B) - 01/17 – 08.09.2017
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 340.000 EURO

A.Sprijinirea tinerilor fermieri
Beneficiari eligibili:
·        tânărul fermier, aşa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic şef al exploataţiei agricole;
·        persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, aşa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect:
·        50.000 EURO pentru exploataţiile între 30.000 € SO şi 50.000 € SO
·        40.000 EURO pentru exploataţiile între 8.000 € SO şi 29.999 € SO

B. Sprijinirea fermelor mici
Beneficiari eligibili:
·        fermierii care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiţiei relevante, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 15.000 EURO

M7/2A – Infiintare, modernizare exploatatii agricole si unitati de procesare
Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M7/2A) - 01/17 - 08.09.2017
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 194.597,69 EURO

Beneficiari eligibili:
·        cooperative, grupuri de producători, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare care deservesc interesele membrilor;
·        microîntreprinderi sau întreprinderi mici;
·        persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale.
Intensitatea sprijinului: 50% din totalul cheltuielilor eligibile; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăşi 90% în cazul fermelor mici şi medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO)
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 50.000 EURO, cu posiblitatea majorării la 100.000 EURO/proiect dacă solicitantul este o cooperativă sau un grup de producători, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare

Fond nerambursabil total disponibil/sesiune: 534.597,69 EURO
Data limită pentru depunerea proiectelor: 8 SEPTEMBRIE 2017

Depunerea proiectelor:
11 iulie – 8 septembrie 2017, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 14.00, la Secretariatul GAL Podişul Mediaşului, comuna Aţel, nr 76.

Date de contact:
Ovidiu Drăguşanu, Preşedinte, tel 0752.108.092, e-mail: dragusanu.ovidiu@galpm.ro
Michael Klemens, Animator, tel 0741.084.585, e-mail: klemens.michael@galpm.ro

Pentru mai multe informaţii, vă invităm să consultaţi variantele detaliate ale apelurilor, disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociaţiei.
Detalii privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului, disponibile pe site-ul www.galpm.ro.

ERATA privind sesiunile de finanţare:

  1. M19.2(M2/6A) - 02/17 - 04.08.2017
2.     M19.2(M3/6B) - 02/17 - 04.08.2017
3.     M19.2(M4/6B) - 02/17 - 04.08.2017
4.     M19.2(M5/6B) - 02/17 - 04.08.2017
5.     M19.2(M7/2A) - 01/17 - 08.09.2017

Având în vedere adresa nr. E 16.197/28.06.2017 cu privire la documentaţia tehnică depusă în cadrul Sub-măsurii 19.2 -,,Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, ,,indiferent de articolul din Regulamentul (CE) nr. 1305/2013 în cadrul căruia se încadrează operaţiunea propusă spre finanţare prin submăsura 19.2  care conţine achiziţii simple, bunuri fără montaj, şi de tipul de beneficiar, se poate utiliza memoriul justificativ “, GAL Podisul Mediasului a decis modificarea Apelurile de Selectie mentionate – punctul Documente Justificative necesare la depunerea proiectului, astfel:

Solicitanţii care depun proiecte cu achiziţii simple, bunuri fără montaj, vor utiliza Memoriul Justificativ – modelul pus la dispoziţie de GAL Podişul Mediaşului, pe site-ul www.galpm.ro, secţiunea Măsuri de Finanţare.
    Trimite prin e-mail