joi, 29 decembrie 2016

Publicat la 12/29/2016 04:30:00 p.m. de Anonim

Anunț privind organizarea procedurii de selecţie pentru postul de director general al societăţii Meditur S.A. Mediaș (P)

 
            În aplicarea art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, asistat de un expert independent, din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Meditur S.A. Medias, cu sediul în Medias, Sos. Sibiului nr. 100A, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Medias sub nr. J32/1016/1997, RO 9735812, site http://www.meditur.ro,

ANUNŢĂ

organizarea procedurii de selecţie pentru postul de director general al societăţii Meditur  S.A. Medias

            Evaluarea/selecția prealabilă se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G.109/30.11.2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, coroborate cu cele ale H.G.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie in scopul intocmirii listei scurte de până la 5 candidați pentru postul supus selectarii, a  clasamentului candidatilor, a procedurii privind numirea finala, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. 109/2011, ale Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Medias in calitate de autoritate publica tutelara sau AGA Meditur, aplicabile.

A.        Procedura de selecție prealabilă cuprinde etapele:
-           Etapa I                        – depunerea dosarelor de către candidați;
-           Etapa II           – selecția dosarelor de înscriere;
-           Etapa III         – interviul, pentru candidații declarați ,,admisi” după selecție;
            Lista scurtă de până la 5 candidați va fi inaintată, cu raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, de catre Comitetul de nominalizare si remunerare catre Consiliul de Administratie al Meditur SA, pentru validarea propunerii de director general al Meditur S.A.

B.        Criterii OBLIGATORII pentru a putea participa la selecție:
1.      La momentul depunerii dosarului candidatul trebuie să dețină, valabil, atestatul de manager transport de persoane. În mod obligatoriu, candidatul trebuie să fi deținut atestarea (și competențele certificate prin aceasta) cu minim 5 ani înainte de momentul depunerii dosarului. (Constituie criteriu opțional, fiecare an în plus peste cei 5 minimi obligatorii, și este apreciat ca și experiență relevantă. Fiecare an în plus va fi punctat conform matricei profilului de candidat).
2.      Candidatul trebuie sa detina experienţă relevantă (minim 10 ani) în consultanţă în management sau în activitatea de transport din cadrul unor întreprinderi publice ori societăţi din domeniul privat. Întreprinderea publică ori societatea din domeniul privat în care a activat candidatul trebuie, in mod obligatoriu, să fi avut bune rezultate economice cunatificate prin obţinerea de profit în minim 6 ani din cei 10 menționați anterior.
Criteriile generale de selecție sunt:

1.         Să îndeplinească condițiile de participare, dovedite prin conținutul dosarului de candidat;
2.         Să-și poată îndeplini cu succes mandatul de administrator;
3.         Să aibă capacitatea de asumare a responsabilității și să dea dovadă de integritate;
4.         Sa dețină cunoștințe de tip economic-financiar. Cunoștințele de acest tip dovedite prin documente/diplome relevante, constituie criteriu opțional și vor fi punctate conform matricei profilului de candidat.
4.         Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, cunoaștințe solide ale dispozițiilor legale privind guvernanța corporativă, capacitatea de a lua decizii care să coordoneze activitatea cu efecte directe și indirecte pozitive asupra bunului mers al societății;

C.        Condiții de participare:

-           persoană fizică
-           cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând SEE;
-           cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
-           studii superioare de lungă durată, absolvite in forma la zi, cu diplomă de licență;
-           cunoștințe operare PC dovedite printr-o diplomă în domeniu;
-           domiciliul stabil /rezident în România;
-           apt din punct de vedere medical;
-           nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-           nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice;
-           nu este incapabil, potrivit legii și nu are condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals și uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracțiuni prevăzute de legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.
-           experienţă relevantă (minim 10 ani) în consultanţă în management sau în activitatea de transport din cadrul unor întreprinderi publice ori societăţi din domeniul privat;
-           să nu fi fost implicat într-un litigiu cu Meditur SA sau cu autoritatea publică tutelară soluționat definitiv în defavoarea candidatului;


D.        Dosarul de candidat trebuie să conțină, în mod obligatoriu următoarele elemente:

1.         Cerere de depunere a candidaturii care va conţine si opisul documentelor din dosarul de candidatură;
2.         Curriculum vitae (Model europass, exemplificat la următorul link: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-1-ro-ro.pdf );
3.         Cazier judiciar;
4.         Copiile actelor de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor, eliberată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) confirmate prin semnatura si mentiunea “Conform cu originalul”. În Etapa a II-a se poate solicita de către Organizator prezentarea oricaror documentelor originale pentru confruntare, documente care atestă îndeplinirea cerințelor solicitate pentru eligibilitatea candidatului;
5.         Copia actului de identitate;
6.         Adeverință doveditoare a vechimii în muncă;
7.         Adeverință care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult două luni anterior depunerii dosarului de candidat (adeverința va conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
8.         Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul confirmă că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG 109/2011;
9.         Declaraţie (netipizată) de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare şi selecţie;
10.       Recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei și referințe profesionale favorabile de la ultimul loc de muncă.
11.       Oferta tehnica – in cadrul careia candidatul va detalia modul in care indeplineste fiecare dintre conditiile, criteriile obligatorii, generale, precum si celelalte criterii de evaluare.


Alte Criterii de evaluare:

1. Competente
1.1. Competente specifice sectorului de activitate;
1.2. Competente profesionale de importanta strategica:
- intelegere aprofundata a sistemelor de management a unei societăţi si a cerintelor unei activitati eficiente;
- intelegerea directiilor strategice de dezvoltare a transportului public local la nivel local, regional;
- capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia;
- cunoștințe referitoare la marketingul strategic și comunicare;
- cunostinte referitoare la managementul riscului;
- capacitatea de organizare si coordonare;
- experienta in aplicarea unor masuri de imbunatatire a activitatii;
- cunoştinţe privind sistemul de control intern/managerial la societăţile publice.
1.3. Cunoştinte de legislație și capacitate managerială în domeniu - guvernanță corporativă, legislație specifică transportului public, etc.;
1.4. Competente sociale si personale
- abilități de comunicare și negociere;
- capacitate de analiză și sinteză, inclusiv a datelor economice;
- abilități de relaționare.
2. Integritate și reputație
3. Condiții prescriptive și proscriptive
 - peste numarul minim de 5 ani, OBLIGATORIU, numărul anilor în care societatea/societăţile in care a activat candidatul a/au obţinut profit va fi punctat in plus conform matricei profilului de candidat.


Procedura de desfăşurare a selecţiei este următoarea:


            Candidații vor depune dosarul complet, cu documentele solicitate până inclusiv la data de 28.01.2017, ora 15.00, înăuntrul termenului de 30 de zile de la data publicării anunțului (28.12.2016), la sediul Meditur S.A., din localitatea Medias, Sos. Sibiului nr.100A, în plic închis; pe plic se va menționa ,,Candidat pentru postul de director general al Meditur SA”, precum și numele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa de mail a candidatului.
            La depunerea dosarului, candidații vor primi un număr de înregistrare. Alte comunicări între Comitetul de nominalizare și remunerație al Consiliului de Administrație al Meditur SA, responsabil cu selecția și candidați se vor face pe adresele de domiciliu cu confirmare de primire sau pe adresele de email comunicate, păstrându-se dovezi ale transmiterii documentelor. La transmiterile online se va aplica un Reply cu confirmare de primire de către destinatarul emailului.
            Rezultatul selecției dosarelor se va comunica în scris candidaților, iar lista scurtă va fi publicată pe site-ul societății în termen de 24 de ore de la finalizare.
            După comunicarea rezultatelor selecției candidații respinși vor putea depune contestație în termen de 24 de ore. Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de rezolvare a contestațiilor numită prin Decizie a Consiliului de Administrație al Meditur SA, în termen de 48 de ore de la înregistrarea contestației.
            Candidații declarați admiși după Etapa a II-a vor face parte din lista scurtă de până la 5 candidați pentru postul de director general al societății.
            Candidatii vor fi informati in scris acolo unde legea cere in mod expre acest lucru si telefonic asupra rezultatelor fiecarei etape a procedurii de selectie.
            Aceștia vor depune în scris la secretariatul societății, în termen de 5 zile de la data stabilirii listei scurte, „Declarația de intenție” în conformitate cu prevederile HG 722/2016.
            „Declaratia de intentie” va conține în mod obligatoriu pe lângă celelalte elemente constitutive și un proiect al unui plan de administrare care la rândul sau va cuprinde și o propunere de abordare strategică a administrării societății pentru care se aplică (maximum 2 pagini). Proiectul planului de administrare trebuie să aducă cel puțin 5 elemente noi față de cel actual.
            Selecția finală a candidaților aflați pe lista scurtă se face pe bază de interviu, organizat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Interviul se va baza atât pe susținerea aspectelor din Declarația de intenție, a cunoașterii și soluțiilor aspectelor din componenta “scrisorii de așteptări” a autorității publice tutelare cât și pe alte aspecte privind contextul organizațional, legal și al guvernanței corporative a întreprinderilor publice.
            Partea de verificare a cunoștințelor legislative a Interviului, conform criteriilor de la capitolul „Alte Criterii de evaluare” punctul 1.3 se va face pe baza următoarei bibliografii :
-          OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
-          HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
-          Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată;
-          Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
-          Legea 92/10.04.2007 – privind serviciile de transport public local, ale cărei norme de aplicare au fost aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prin care s-a stabilit cadrul juridic privind înființarea, autorizarea, organizarea, gestionarea și finanțarea serviciilor publice de transport local;
-          Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
-          Ordinul 972/2007 al Ministrului Transporturilor de aprobare a Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice aprobat prin Ordinul 272/2007 privind Normele cadru, privind tarifele pentru serviciile de transport public de persoane.
-          Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători;
            Pentru interviu se stabilește punctajul potrivit Fisei interviului de selecție, rezultatul obținut de candidat reprezentând suma punctajelor obținute la această probă.
            Data, ora și locul desfășurării interviului va fi comunicată telefonic fiecărui candidat în parte.
            Numirea efectivă ca director general al Meditur S.A. Mediaș se va face exclusiv de către Consiliul de Administrație, pe baza raportului pentru rezultatele și numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Decizia va fi comunicată și către Consiliul Local al Municipiului Mediaș în calitate de autoritate publică tutelară și AGA a Meditur SA.
            În situația în care, după finalizarea procedurii de selecție Comitetul de Nominalizare și Remunerare, nu poate înainta raportul cu cel puțin un candidat, la Decizia Consiliului de Administrație al Meditur SA se va relua procedura conform dispozițiilor legale.
            Informatii suplimentare se pot solicita la numarul de telefon 0269/845678, persoana de contact Neag Florin, de luni-vineri, ora 07.00-15.00 sau prin email: office@meditur.ro.

Întocmit la Mediaș la data de 28.12.2016.

Comitetul de nominalizare și remunerare
numit prin Decizia nr. 20/31.08.2016
din cadrul Consiliului de Administrație al MEDITUR SA
prin:

Președinte - dl. Seicean Valentin  ______________


    Trimite prin e-mail