duminică, 11 mai 2014

Publicat la 14:57:00 de

Drumul spre un proiect câștigător

Comunele Biertan și Laslea, împreună cu șase localități din județul Mureș, au o șansă în plus să acceseze fonduri europene. GAL Dealurile Târnavelor aduce experiență și know-how în sprijinul administrațiilor locale și antreprenorilor.


Autor: Aurelian LUNGU

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Dealurile Târnavelor este un parteneriat public-privat constituit în anul 2007 în accepțiunea programului LEADER – Axa IV din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Comunele membre ale asociației sunt: Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz și Vânători – județul Mureș, Biertan și Laslea – județul Sibiu.

Planul de dezvoltare locală

GAL Dealurile Târnavelor este autorizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Decizia cu nr. 62196 din 3.12.2012 să desfășoare activități specifice implementării măsurilor 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, 421 – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului. Planul de dezvoltare locală a teritoriului GAL Dealurile Târnavelor combină măsuri din axele I și III din PNDR, măsuri menite să ducă la atingerea obiectivelor operaționale adresate în principal fermelor de semi-subzistență, tinerilor, asociațiilor/parteneriatelor, acțiunilor inovative și a celor de mediu ca parte integrantă a propunerilor de proiecte.

Procedura de selecție a proiectelor în cadrul GAL

GAL Dealurile Târnavelor elaborează un calendar estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în strategia de dezvoltare locală, publicat pe www.tarnava-mare.ro/Informatii_utile. Calendarul estimativ poate fi modificat, putând fi devansate sesiunile și modificate alocările în funcție de valorile proiectelor depuse și contractate în sesiunile anterioare.
GAL Dealurile Târnavelor lansează apeluri de selecție a proiectelor, pe plan local, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora. Variante simplificate ale apelurilor de selecție sunt publicate pe site-ul propriu, www.tarnava-mare.ro, la avizierul biroului GAL, la avizierele primăriilor din cele opt comune membre și în mass-media. Varianta integrală a fiecărui apel este disponibilă atât pe website, cât și la biroul GAL, pe suport electronic (CD/DVD) și în format tipărit.
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar beneficiarilor pentru completarea cererilor de finanțare privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.
Proiectele se depun și se înregistrează la secretariatul GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, str. Principală nr. 159, sub formă de cerere de finanțare. Se vor utiliza formularele de cereri de finanțare aferente fiecărei măsuri din PNDR, disponibile pe www.aprdrp.ro.

Biertan - vedere generală | foto: Mihai COLIBABA


Conformitate și eligibilitate

Angajații GAL verifică respectarea criteriilor de conformitate și eligibilitate a proiectelor depuse și întocmesc fișa de verificare a criteriilor de selecție (cuprinde criteriile de selecție menționate în Ghidul Solicitantului pentru măsurile din axele 1, 2, 3, la care se adaugă criteriile de selecție locală din Planul/Strategia de dezvoltare locală). Decizia finală privind selecția proiectelor la GAL aparține comitetului de selecție a proiectelor, alcătuit din 11 membri reprezentând sectorul public, privat și ONG-urile din comunele membre GAL Dealurile Târnavelor. Selecția proiectelor se face aplicând regula dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50 la sută din membrii comitetului de selecție, din care peste 50 la sută să fie din mediul privat și ONG, iar reprezentanții organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25 la sută din numărul membrilor.
După încheierea procesului de evaluare și selecție, comitetul de selecție emite un raport de selecție intermediar în care sunt înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile – punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. În baza raportului intermediar, publicat pe site-ul GAL, se vor transmite rezultatele selecției către solicitanți.
Beneficiarii care au fost notificați de către GAL că proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestații la sediul GAL, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la notificare sau în maxim 8 zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul GAL a raportului de selecție intermediar.

Contestații

Contestațiile primite vor fi analizate de o comisie de soluționare a contestațiilor înființată la nivelul GAL în acest sens. În urma soluționării eventualelor contestații, se va publica pe site raportul de contestații, iar în baza acestuia GAL-ul poate emite raportul de selecție final, publicat pe pagina web proprie.

Pași până la semnare

Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, sunt depuse la OJPDRP pe raza căruia se vor desfășura activitățile proiectului, respectiv la OJPDRP Sibiu pentru proiectele care se vor implementa în comunele Biertan și Laslea. La depunerea proiectului la OJPDRP trebuie să fie prezenți atât solicitantul, cât și un reprezentant al GAL. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici prin procură notarială pe reprezentantul GAL să depună proiectul. OJPDRP verifică îndeplinirea criteriilor de conformitate și eligibilitate. Cererile de finanțare pentru care concluzia conformității proiectului a fost „neconform” sunt înapoiate solicitanților. Aceștia pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, CRPDRP transmite o notificare către solicitant și către GAL cu privire la eligibilitatea sau neeligibilitatea proiectului. După ce s-au încheiat toate etapele de verificare a cererii de finanțare, în cazul proiectelor eligibile centrele regionale vor notifica solicitantul și GAL-ul privind decizia de finanțare. Solicitantul trebuie să se prezinte la sediul CRPDRP de care aparține, în termenul menționat în notificare, în vederea semnării contractului de finanțare.
Verificarea conformității și eligibilității proiectelor se realizează atât de către GAL, cât și de către OJPDRP. Selecția proiectelor se realizează doar la nivelul GAL. Contractele de finanțare se încheie la nivelul centrelor regionale (în regiunea 7 Centru, din care fac parte județele Sibiu și Mureș, la CRPDRP 7 Alba-Iulia).

Documentație necesară

Toate proiectele propuse trebuie să se încadreze în obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL Dealurile Târnavelor. Documentele care însoțesc cererea de finanțare (avize, acorduri, certificate de atestare fiscală etc.) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/finalizarea construcțiilor existente/achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașează la studiul de fezabilitate, obligatoriu, o expertiză tehnică de specialitate asupra construcției existente și raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. Solicitanții ce depun la GAL proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj sunt obligați să atașeze la cererea de finanțare și proiectul tehnic (P.T.), alături de studiul de fezabilitate (S.F.). Proiectul tehnic se va depune în forma P.T. + D.E. (detalii de execuție). Toate aceste documentații trebuie întocmite în conformitate cu legislația națională în domeniu. În cazul proiectelor care se depun la GAL și prevăd lucrări de construcții-montaj (S.F. + P.T.), acestea vor fi însoțite de avizele la faza S.F., solicitate prin certificatul de urbanism. În fișele de verificare se va urmări concordanța între studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Valoarea contractată va fi cea din proiectul tehnic.
În certificatul de urbanism trebuie specificată denumirea proiectului/investiției exact așa cum este menționată în cererea de finanțare. „GAL Dealurile Târnavelor își rezervă dreptul de a solicita beneficiarilor documente sau informații suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de expertul verificator că este necesar“, au precizat reprezentanții asociației. Nu este permisă dubla finanțare a aceleiași activități/investiții din alte fonduri comunitare sau naționale. De asemenea, este important de reținut faptul că modernizarea, construcția și extinderea clădirilor trebuie să respecte sau, după caz, să păstreze arhitectura specifică locală.

Măsuri cuprinse în Planul de Dezvoltare Locală

Măsura 111L – Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe;
Măsura 112L – Instalarea tinerilor fermieri;
Măsura 121L – Modernizarea exploatațiilor agricole;
Măsura 123L – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere;
Măsura 312L – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi;
Măsura 313L – Încurajarea activităților turistice;
Măsura 322L – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale;

Măsura 412 – Implementarea proiectelor de cooperare.
    Trimite prin e-mail